Najaarsrapportage 2019

Overhead

Overhead

Bijstellingen

Bijstellingen

Nieuwe regeling onkostenvergoeding woon-werkverkeer (lasten € 115.000)
Per 1 januari 2019 is een nieuwe Regeling onkostenvergoeding woon-werkverkeer Provincie Utrecht 2019 (verder: de Regeling) van kracht geworden. Vooraf werd al verwacht dat er ten opzichte van de eerder geldende Verplaatsingskostenregeling meer geld nodig zou zijn. In 2018 werd gemeld dat de meerkosten door meerdere factoren nog lastig te bepalen zijn, maar naar verwachting maximaal € 75.000 per jaar zouden gaan bedragen. Voor 2019 blijken ze echter, gebaseerd op de stand per medio 2019, op € 115.000 uit te komen, veroorzaakt o.a. door meer fiets kilometervergoedingen en stijging van de maximale vergoeding voor het OV. Voorgesteld wordt om die extra kosten 2019 te dekken uit algemene middelen.
In de loop van 2020 verwachten wij meer inzicht te hebben in de structurele meerkosten van de Regeling. In de planning- en controlcyclus van 2020 zullen wij met een nader voorstel komen voor dekking van de structurele meerkosten.

Zaakregistratiesysteem Elvhis (lasten € 30.000)
Dit budget voor applicatiebeheer van het zaakregistratiesysteem van Elhvis is overgedragen van programma 2, beleidsdoel Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap.

Overige ontwikkelingen
Huis voor de provincie, herverdeling kantoorverdiepingen

Het huurcontract met ABN-AMRO, huurder van de 3e tot en met de 6e etage in het Huis voor de provincie, loopt af op 31 december 2019. De aan hen toebehorende vergader- en parkeervoorzieningen komen vrij per 1 januari 2020.

Het vertrek van de bank geeft de provincie de gelegenheid de beschikbare kantoorruimte in het Huis voor de provincie opnieuw in te delen, om zo tot een verdeling van de beschikbare voorzieningen te komen die meer recht doet aan de verander(en)de behoeften van de provincie en haar huurders. Deze situatie deed zich in 2012, bij het in eigendom nemen van het pand, niet voor omdat toen een deel van het pand al was verhuurd.

Gekeken zal worden of drie van de vier verdiepingen (deels) kunnen worden verhuurd aan de al zittende externe partijen. De provincie wil een extra verdieping in gebruik gaan nemen o.a. om de groei van de provinciale organisatie op te vangen.

De huurderving als gevolg van het vertrek van ABN-AMRO is ingecalculeerd. Het in gebruik nemen van een extra verdieping voor de PU leidt tot een structurele huur- en servicekostenderving van € 290.000.

De opbouw van de reserve zal worden geactualiseerd in de planning- en controldocumenten 2020.

schaal x € 1.000
Lasten € 48.848
Baten € -7.144
Saldo € 41.704
ga terug