Najaarsrapportage 2019

Samenvattend beeld Najaarsrapportage 2019

In het samenvattend beeld van de Najaarsrapportage wordt een onderscheid gemaakt tussen een beleidsmatig en een financieel beeld.

Beleidsmatig beeld
De voortgang van de beleidsdoelen na het tweede kwartaal geeft het overall beeld dat de uitvoering van de beleidsdoelen in de programma's conform planning is.  

Financieel beeld
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijstellingen die zijn opgenomen in de Najaarsrapportage 2019.
Omdat de kosten van Vijfherenlanden betrekking hebben op meerdere programma’s en de overhead, zijn die integraal opgenomen in de bijstellingen op de programma’s en de overhead.

Samenvattend beeld Najaarsrapportage 2019

Bijstellingen

Bijstelling reserves

x € 1.000

Omschrijving

Lasten

Baten

Stortingen

Onttrekkingen

Effect

V/N

Begrotingssaldo Voorjaarsnota (excl VHL)

-539

N

Amendement: meicirculaire niet uit saldireserve

-1.639

N

Bijstelling algemene Middelen

-3.894

-3.894

N

Bijstelling stelposten

-1.877

1.877

V

Bijstellingen in progr. en Overhead (incl VHL)

-19.516

+1.157

+37.735

+17.733

671

V

Begrotingssaldo na najaarsrapportage

-21.393

-2.737

+37.735

+17.733

-3.524

N

(- = bijstelling naar beneden + = bijstelling naar boven)

Analyse op hoofdlijnen
Na vaststelling van de najaarsrapportage, sluit de begroting met een tekort van € 3,5 mln. Ervaringen uit het verleden laten zien dat hier echter nog richting de jaarrekening over het algemeen positieve bijstellingen volgen. Dit saldo kan dus nog niet als het jaarrekeningresultaat worden gezien.
De voorjaarsnota sloot met een tekort van € 2,2 mln. (1e 2 regels uit bovenstaand overzicht). In deze rapportage stijgt het tekort nog met zo’n € 1,3 mln. De belangrijkste oorzaak is de negatieve bijstelling van de algemene uitkering uit de meicirculaire 2019 (€ 3,9 mln. lager). Deze wordt gelukkig voor een deel (maar dus niet geheel) gecompenseerd door enkele meevallers bij de programma’s.
In de hiernavolgende paragrafen worden de posten nader toegelicht.

Toelichting op begrotingssaldo voorjaarsnota excl. VHL.

De najaarsrapportage borduurt voort, op de voorjaarsnota. Het saldo van de voorjaarsnota sloot op een tekort van € 539.000. Inclusief Vijfherenlanden bedroeg het verwachte tekort zelf € 7.142.000.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2019, zijn door PS twee amendementen ingediend.

  1. Amendement 09a: De toekenning voor de aanpak van invasieve exoten voor € 160.000 vanuit de reserve Realisatiestrategie natuurvisie;
  2. Amendement 08: De bijstelling van het Provinciefonds n.a.v. de septembercirculaire 2018 niet via de Saldireserve te laten verlopen.

Deze amendementen zijn financieel verwerkt waardoor het begrotingssaldo bij de Voorjaarsnota neerwaarts met € 1.639.000 is bijgesteld naar een negatief saldo van € 2.178.000 (inclusief VHL € 8.781.000).

Toelichting op programma's en overhead

De bijstellingen van de lasten en baten betreffen voornamelijk kasritme verschuivingen waarvoor de inzet van de daarvoor geldende bestemmingsreserves van toepassing zijn. Dit is per programma verder uitgewerkt in de programmaverantwoording. In onderstaande tabel, is naast de bijstelling op de lasten en baten ook inzichtelijk gemaakt, welke bijstelling in de reserves er t.a.v. het programma worden voorgesteld en wat daardoor per programma het uiteindelijk effect op het begrotingssaldo is.

Programma's & Overhead

x € 1.000

V/N

Bijstellingen op programma

Bijstelling mutaties reserves

Lasten

Baten

Effect op
begrotings
saldo

Stortingen

Onttrek-
kingen

Effect op
begrotings
saldo

Effect op
begrotings
saldo

1. Ruimtelijke ontwikkeling

-1.229

-1.600

-371

371

371

0

N

2. Landelijk gebied

1.709

-1.709

2.246

2.571

325

-1.384

N

3. Bodem, water en milieu

1.923

2.294

371

-919

-919

-548

V

4. Economie en energie

-3.384

413

3.797

-537

-537

3.260

V

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

-23.454

23.454

30.441

9.911

-20.530

2.924

V

5b. Bereikbaarheid OV

3.981

-3.981

2.481

2.481

-1.500

N

6. Cultuur en erfgoed

593

50

-543

1.777

307

-1.470

-2.013

N

7. Bestuur en middelen

200

-200

500

-500

-700

N

Overhead

145

-145

2.771

3.548

777

632

N

Totaal

-19.516

1.157

20.673

37.735

17.733

-20.002

671

V

ga terug