Najaarsrapportage 2019

Bijlage 1: MIP / MOP

De investeringen zijn bij de Voorjaarsnota 2019 geactualiseerd. Nu bij de Najaarsrapportage wordt opnieuw gekeken of er nog wijzigingen te verwachten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota. Omdat de Voorjaarsnota ingaat op het moment na 1e kwartaal 2019 en de Najaarsrapportage ingaat op de standen eind 2e kwartaal 2019, ligt het in de lijn der verwachting dat er niet veel verandert ten opzichte van de Voorjaarsnota ten aanzien van de kredieten voor investeringen.

MIP Bereikbaarheid Openbaar vervoer

Uitbreidingsinvesteringen OV

Omschrijving project

Categorie

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

Bijgestelde begroting 2019

Realisatie
t/m Q2 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Uithoflijn infra

A

321.300

281.300

311.733

9.567

9.567

9.567

0

Uithoflijn materieel

A

74.800

50.861

23.939

6.544

11.544

-12.395

Nieuwe tramremise

A

52.000

20.000

37.465

14.535

6.104

14.535

0

Busremise

A

29.800

1.494

19.000

6.251

19.000

0

Zonnenpanelen op tramremise

C

550

50

50

Extra krediet Uithoflijn

Uithoflijn-meerkosten

A

59.000

24.100

0

59.000

6.980

39.111

-19.889

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn

A

20.000

10.552

9.448

3.052

9.448

0

Nieuwe Tramremise

A

10.000

1.200

0

10.000

10.000

0

Risicoreservering

A

13.700

0

13.700

13.700

0

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

581.150

326.600

412.105

159.189

38.498

126.955

-32.234

Uitbreidingsinvesteringen OV

Omschrijving project

Categorie

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

Bijgestelde begroting 2019

Realisatie
t/m Q2 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Overwegbeveiliging

A

12.000

6.208

5.792

510

5.792

0

Vernieuwde Regionale Tramlijn

A

141.200

38.972

21.000

3.085

21.000

0

VRT extra krediet

A

17.289

0

OV-knooppunt 'Nieuwegein City-

A

7.000

0

0

Camera's/TFT schermen in Tram

A

1.220

320

427

793

42

279

-514

Distributiesysteem

A

6.302

6.271

31

31

31

0

Verkoopapparatuur OV winkeliers

A

700

0

700

676

700

0

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

B

9.503

3.653

2.109

6.535

391

801

-5.734

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

195.214

3.973

53.987

34.851

4.735

28.603

-6.248

Studieprojecten OV

Omschrijving project

Categorie

Krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

Bijgestelde begroting 2019

Realisatie
t/m Q2 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Busstalling Amersfoort

PM

Uitbreiding P+R Breukelen

PM

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Categorie C: Nieuw krediet

Bijstellingen MIP

Zonnepanelen op Tramremise (krediet € 550.000)
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij de bouw van de nieuwe tramremise. Het gebouw (kantoor en werkplaats) heeft geen gasaansluiting. Voor de verwarming wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp.

Het grote dak van de werkplaats is ideaal om zonnepanelen op te leggen. Dit dak is zou gebouwd dat dit kan. De panelen komen in de goede, zuidelijke, richting te liggen. De totale kosten van de investering zijn geraamd op € 550.000. De maximale subsidie over 15 jaar is € 355.680.
De te verwachten jaarlijkse beheerkosten zijn € 3.500. Over 15 jaar is dit € 52.500.

De te verwachten productie van de zonnepanelen is 304.000 KWh per jaar. Deze productie kan terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet of kan gebruikt worden voor de voeding van de trams, kantoren en werkplaatsen. Dit leidt tot een besparing van de elektriciteitskosten van € 22.000 per jaar. Over 15 jaar is dat € 330.000.

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een subsidiebeschikking ontvangen. Voorwaarde van deze beschikking is dat de zonnepanelen voor 6 juni 2020 in gebruik genomen moeten zijn. De looptijd van de subsidie is 15 jaar.

De toegekende subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte energie. Uitgaande van de hoeveelheid zonnepanelen is deze subsidie maximaal € 23.712 per jaar. Over de totale periode is de subsidie maximaal € 355.680. Als de volledige subsidie niet benut is in 15 jaar, dan kan de termijn voor subsidie verlengd worden met 1 jaar.  

Per saldo zijn de kosten over 15 jaar € 602.500 en de maximale opbrengsten zijn € 685.680. Per saldo is sprake van een rendabele investering. Daarnaast bevordert deze investering de duurzaamheid van de provincie Utrecht. Om het gebouw energieneutraal te maken is de toepassing van zonnepanelen op dit moment de meest gewenste oplossing. Energieneutraal werken is het uitgangspunt van de provincie Utrecht.

Indien de prijzen van elektriciteit in de komende jaren wijzigen is er sprake van een ander plaatje als het gaat om lasten en baten. Gelet op de energietransitie is de kans aanwezig dat deze tarieven in de komende jaren eerder gaan dalen dan stijgen.

Voorgesteld wordt om deze investering toe te voegen aan het MIP Openbaar vervoer. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten € 36.700 (gedurende 15 jaar) past binnen het de beschikbare budget voor kapitaallasten van totaal € 25 mln. De beheerkosten ad € 3.500 wordt opgenomen in het MOP en past binnen de beschikbare € 17,3 mln. voor beheer en onderhoud. Door de verwachte besparing en de verwachte subsidie is het geheel nagenoeg budgetneutraal.

Vervanging DRIS

Bij het project vervanging DRIS zijn twee verzoeken tot wijziging ontvangen. Gem. Utrecht heeft ons verzocht de displays op het busstation bij station Leidsche Rijn Centrum mee te nemen in het project. De kosten ad € 218.000 worden door de gemeente Utrecht betaald. Het netto investeringsbedrag en de kapitaallasten stijgen dus niet. Het andere verzoek is ontvangen vanuit het project Driebergen Zeist. Verzocht wordt om de displays op het busstation bij Station Driebergen Zeist ook op te nemen in het project. De werkelijke kosten hiervoor (welke zijn geraamd op € 435.000) mogen in mindering worden gebracht op de bijdrage van de provincie in het project Driebergen Zeist.
Hierdoor stijgt dus wel de netto investering en de kapitaallasten, deze wordt gecompenseerd door de lagere bijdrage aan project Driebergen Zeist. Omdat de kapitaallasten OV deel uitmaken van het Mobiliteitsplan wordt voorgesteld om t.z.t  wanneer de werkelijke kosten voor deze DRIS bekend zijn, de lagere bijdrage aan het project te storten in de reserve Mobiliteitsplan, zodat deze in de toekomst de hogere kapitaallasten kan compenseren.
Ook in Vijfheerenlanden staan DRIS displays die aan vervanging toe zijn. Ten tijde van het GS besluit van 4 april 2017 was dit nog niet bekend. Derhalve is het gewenst het budget vervanging DRIS met € 50.000 te verhogen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ( € 5.000) passen binnen de beschikbare budget van € 25 mln. kapitaallasten.

MIP Wegen

Uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen

omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

Bijgestelde begroting 2019

Realisatie
Q2 2019

Prognose 2019

Bijstelling

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder

A

42.963

20.128

42.821

-151

128

-151

0

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan)

A

3.673

273

2.828

845

124

845

0

N210 Actieplan omgevingslawaai (Geluidscherm)

A

3.500

2.000

500

20

500

0

N210 Bermverharding

A

62

0

0

0

62

62

N212 Trajectaanpak

A

3.903

2.087

1.816

445

1.816

0

N221 Bermverharding Baarn

B

140

140

0

170

30

N224 Trajectaanpak Renswoude

A

2.970

47

1.600

234

1.600

0

N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg

A

514

319

15

0

15

0

N225 Bermverharding

B

36

0

0

0

136

136

N226 Traverse Leusden

A

3.001

191

2.603

398

122

205

-193

N226 Faunapassage

A

4.000

35

500

0

500

0

N226 Schutterhoeflaan

A

2.592

250

1.885

707

1.414

707

0

N226 Spoortunnel Maarsbergen

A

51.600

30.876

2.872

800

546

800

0

N226 Bermverharding

A

534

0

0

0

0

0

N227 Faunapassage

A

4.500

3.290

1.210

18

610

-600

N228 Maatregelen Montfoort

A

2.632

0

0

0

0

N229 Bermverharding Bunnik

A

615

615

0

0

-615

N233 Rondweg-oost Veenendaal

A

59.000

8.750

500

0

500

0

N233 Tidal flow Rijnbrug incl. fietstunnel

A

95.560

51.750

2.408

500

44

500

0

N237 Fietspad Mc Donalds Noord/Zuid

A

314

160

154

5

154

0

N237 Fietstunnel De Bilt

A

3.611

240

3.398

319

3.398

0

N237 Ecopassage Griftenstein

A

1.544

37

0

20

0

0

N402 Rotonde Slootdijk

A

2.792

285

900

6

100

-800

N405 Maatregelen Kamerik

A

337

337

337

0

N409 Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen

A

177

7

170

53

170

0

N410 Achterdijk

A

888

9

879

37

879

0

N411 Verkeersonveiligheid Bunnik

A

5.199

1.612

3.587

333

3.000

-587

N412 Bermverharding

A

89

0

0

0

0

0

N415 Bermverharding

A

27

0

0

0

27

27

N417 Trajectaanpak

A

1.060

10

365

25

365

0

Provinciaals verkeersmodel

A

350

111

239

66

239

0

Bruto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten

298.182

112.218

65.666

20.024

3.959

17.484

-2.540

Vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen

Omschrijving project

Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

2029-
2048

Kunstwerken

20.645

-

350

90

165

165

825

19.050

Verharding

105.152

2.012

8.872

-

3.268

3.500

17.500

70.000

Vaarwegen

8.054

468

306

260

260

260

1.300

5.200

Wegmeubilair

3.648

550

1.274

1.824

Netto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten

137.499

3.030

10.802

350

3.693

3.925

19.625

96.074

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Bijstellingen MIP :

N210/N225/N412/N415 Bermverhardingen:
in april 2019 is krediet verleend voor het aanleggen van bermverhardingen tijdens asfaltonderhoudwerkzaamheden.
De N412 wordt in 2020 aangelegd, de overige 3 N-wegen in 2019.

N221 Bermverharding
I.v.m. sanering van grond wat niet is voorzien zijn de lasten € 30k hoger.

N225 Bermverharding
op het beschikbaar gestelde krediet € 36k is i.v.m. sanering van grond wat niet is voorzien de lasten € 100k hoger.

N226 Traverse Leusden
project wordt afgerond met een verwacht positief resultaat van € 193k

N227 Faunapassage
i.v.m. minder claims van de aannemer wordt een positief eindprognose van € 600k voorzien

N229 Bermverharding Bunnik
Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020 inclusief aanleg van de bermverharding.

N402 Rotonde Slootdijk
Het project is vertraagd door problemen met grondverwerving, bestemmingsplan en K&L.

N411 Verkeersonveiligheid Bunnik
Vanwege een gunstige aanbesteding en meevallend meerwerk wordt een positief eindprognose voorzien van € 587k

MIP Bedrijfsvoering

MIP Software

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m 2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie
Q2 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Business Intelligence Tool

A

295

0

0

295

0

0

295

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)

A

1.030

0

28

1.030

0

0

1.002

Facilitair Management Informatie Systeem

A

472

0

277

472

-35

195

0

Document Management Systeem

A

830

0

0

830

0

0

830

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht

A

800

0

136

800

364

664

0

E-Provincie

A

2.835

0

75

1.635

0

0

2.835

Subtotaal

6.262

0

517

5.062

329

859

4.962

Risico opslag programma (10%)

A

626

0

0

506

0

506

0

Bruto investeringen software ten laste van kapitaallasten

6.888

0

517

5.568

329

1.365

4.962

MIP Provinciehuis

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m 2018

Oorspronkelijk 2019

Realisatie
Q2 2019

Prognose 2019

Bijstelling

Binnenwandopeningen

A

175

0

0

175

0

0

175

Buitenwandopeningen

A

407

0

68

407

9

339

0

Centrale elektronische voorzieningen

A

1.000

0

110

1.000

137

890

0

Communicatie

A

197

0

0

197

0

0

197

Losse Gebruikersinventaris

A

120

0

0

120

9

120

0

Transport

A

250

0

83

250

98

167

0

Bruto investeringen Provinciehuis ten laste van kapitaallasten

2.149

0

260

2.149

254

1.517

372

Categorie A: Bijstelling van het kasritme passend binnen het totaal krediet

Categorie B: Aanpassing van het totaal krediet

Categorie C: Nieuw krediet

Toelichting MIP software

Business Intelligence Tool
De eerste investeringslasten in de Business Intelligence Tool (BI tool) Qlik Sense zijn uit een ander budget gefinancierd 
van het budget van team IEA, namelijk het programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI budget). 
Derhalve is deze investering in het MIP van 2019 bijgesteld.
De vervangingsinvesteringen vanaf 2023 leidden wel tot een activering en bijkomende afschrijvingslasten.

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)

De investering en activering van het HRM systeem vindt pas in 2021 plaats in plaats van 2019. Kasritme verschil.

Document Management Systeem 
De investering en activering van het Document Management Systeem vindt pas in 2021 plaats in plaats van 2019.

Kasritme verschil.

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht

Het internet en intranet wordt volgens de nieuwe inschatting in 2020 opgeleverd en geactiveerd in plaats van 2019.

E-Provincie
Als gevolg van een beter inzicht in de activiteiten en projecten die onder E-Provincie worden uitgevoerd blijkt dat deze
betrekking hebben op proces- en organisatie in plaats van activeerbare resultaten. 
Als gevolg hiervan worden de hieraan verbonden lasten niet geactiveerd (en afgeschreven) maar incidenteel t.l.v.
de ICT reserve gebracht. 
De bijstelling betreft een budgetneutrale aanpassing, aangezien de lasten in beide gevallen t.l.v. de
ICT reserve zouden komen.

Toelichting MIP Provinciehuis

Binnenwandopeningen
Geplande investeringen in de tourniquets (€ 175.000) zijn nog onzeker (in ieder geval niet in 2019) en worden voorlopig doorgeschoven naar 2020.

Communicatie
Geplande investeringen (€ 197.000) zijn doorgeschoven naar 2020.

ga terug