Najaarsrapportage 2019

Bijstellingen algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Samenvatting

Bij de algemene dekkingsmiddelen valt vooral de negatieve bijstelling van de uitkering uit het provinciefonds op. Dit nadelige effect van € 3.894.000 vloeit grotendeels voort uit een gewijzigde wijze van het omgaan met de onbenutte ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds, die in de meicirculaire is doorgevoerd. Hierover bent u via de statenbrief PS2019PS19 geïnformeerd.

Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

2019

Uitkering Provinciefonds

-3.894

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

-

Treasury

-

Algemene dekkingsmiddelen Najaarsrapportage 2019

-3.894

Uitkering provinciefonds

Uitkering Provinciefonds

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

123.287

Stand Meicirculaire 2019

119.393

Verlaging in Meicirculaire 2019

-3.894

Bijstelling Najaarsrapportage

-3.894

De bijstelling van de algemene uitkering, is het resultaat van wijzigingen in het acces en de verwerking van de onbenutte ruimte onder het plafond in het provinciefonds.

Ontwikkeling accres
De accressen voor de periode 2019 - 2023 volgens de meicirculaire 2019 worden op macroniveau neerwaarts bijgesteld, oplopend tot € 56 miljoen structureel in 2023. De belangrijkste verklaring hiervoor is gelegen in de lagere ontwikkeling van de lonen en de prijzen.

Onbenutte ruimte onder het plafond BTW compensatiefonds
De afgelopen periode is door het Ministerie van BZK benut om in afstemming met
VNG en provinciale toezichthouders een advies op te stellen over de wijze waarop de onbenutte ruimte
onder het plafond BTW compensatiefonds door provincies meegeraamd dient te worden. Vanuit het ‘‘voorzichtigheidsprincipe’’ wordt geadviseerd een raming op te nemen ‘‘die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde onbenutte ruimte onder het plafond BTW Compensatie Fonds (BCF). In de meicirculaire 2019 is dat de realisatie over 2018. De realisatie over 2018 vormt daarmee het uitgangspunt voor de door de provincies op te nemen ruimte onder het plafond BCF voor het begrotingsjaar 2020. Deze uitkomst wordt vervolgens constant gehouden (vlak doorgetrokken) in de meerjarenraming 2021 - 2023. Met het oog op dit advies is vanaf de meicirculaire 2019 niet langer mogelijk (én wenselijk) om een eigen raming op te nemen.

Voor een uitgebreide toelichting op de meicirculaire mutaties verwijzen wij u naar de Statenbrief PS2019PS19.

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB)

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

124.502

Stand Meicirculaire 2019

124.502

Bijstelling Najaarsrapportage

-

De geraamde opbrengst voor het jaar 2019 wijzigt niet ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019.In de voorjaarsnota was al rekening gehouden met de komst van Vijfheerenlanden.

Treasury

Treasury

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

2.654

Stand Najaarsrapportage 2019

2.654

Bijstelling Najaarsrapportage

-

Er zijn geen substantiële wijzigingen in het verwachte treasuryresultaat. Het verwachte rentepercentage schatkistbankieren voor het gehele jaar 2019 blijft op 0% (korte rente). De belangrijkste andere component van de begrote treasury-inkomsten is de interne vergoeding van OV (BRU). Deze daalt iets in 2019 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting, maar een eventuele lagere opbrengst wordt bij de jaarrekening verrekend met de reserve kosten voorfinanciering.

Een belangrijk aandachtspunt voor treasury is natuurlijk wel het effect van de maatregelen van BZK naar aanleiding van de vertraging in de jaarrekening 2017. Door de vertraging heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken van begin 2019 tot medio 2019 de wekelijkse bevoorschotting van de uitkering van het Provinciefonds gedeeltelijk opgeschort. Het opgeschorte bedrag is begin juli 2019 na de 26 weken weer aan de provincie overgemaakt, waardoor deze maatregel een tijdelijk effect heeft gehad op de verwachte kaspositie.
Omdat de jaarrekening 2018 ook niet voor de wettelijke datum van 15 juli kan worden opgeleverd, heeft de minister van BZK op 17 september besloten om de uitkering uit het provinciefonds, voor 60% op te schorten gedurende een periode van 26 weken. Omdat het hier een (tijdelijke) opschorting betreft, heeft de maatregel geen direct effect, voor de uitvoering van de provinciale begroting.

Samenvatting

Ontwikkeling stelposten

2019

Stelpost Vijfheerenlanden

-2.277

Stelpost Onvoorzien

-500

Stelpost Loon- en prijscompensatie

-

Stelpost Frictiebudget coalitieakkoord

900

Totaal

-1.877

Ontwikkeling algemene inkomsten

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

2.277

Stand Najaarsrapportage 2019

-

Totaal

-2.277

Als stelpost was bij de Voorjaarsnota rekening gehouden met € 2.277.000 voor claims van Vijfheerenlanden. Deze claims zijn nader beoordeeld, in deze Najaarsrapportage zijn de claims die tot uitdrukking komen in het jaar 2019 verwerkt in de desbetreffende programma's. Een groot deel van de claims kunnen voor 2019 binnen de bestaande budgetten en reserves opgevangen worden.

Stelpost onvoorzien

Stelpost onvoorzien

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

540

Stand Najaarsrapportage 2019

40

Totaal

-500

75 jaar Vrijheid – Utrecht (PS2019BEM08) € 500.000
Op 27 mei 2019 Heeft PS besloten een bedrag van 500.000 euro beschikbaar te stellen voor het project “75 Jaar Vrijheid – Utrecht”. De post wordt gedekt de stelpost onvoorzien met hetzelfde bedrag te verlagen.

Stelpost loon en prijscompensatie

Stelpost Loon- en prijscompensatie

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

-

Stand Najaarsrapportage 2019

-

Subtotaal Stelpost onvoorzien

-

Bijstelling Najaarsrapportage

-

Stelpost Loon- en prijscompensatie

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

-

Stand Najaarsrapportage 2019

900

Bijstelling Najaarsrapportage

900

Frictiebudget nieuw coalitieakkoord € 900.000
Recent is gestart met het proces om te komen tot een financiële vertaling van het Coalitieakkoord: “Nieuwe Energie voor Utrecht” in een uitvoeringsprogramma. De ambities uit het akkoord worden vertaald in concrete plannen en inzet van mensen en middelen.
Het pas in de begroting 2020 betrekken van de benodigde extra middelen voor onder meer de energietransitie, bedrijfsvoering en andere opgaven uit het coalitieakkoord, brengt met zich mee dat er tot 2020 geen middelen beschikbaar zijn om deze onderwerpen (goed) van de kant te krijgen (of om te voorkomen dat belangrijke onderwerpen stagneren vanwege het aflopen van tijdelijke constructies). Dit zou tot vertraging in de uitvoering kunnen leiden.
In deze Najaarsrapportage 2019 vragen wij u daarom extra middelen voor het instellen van een incidenteel ‘knelpuntenbudget nieuwe coalitieakkoord’, om met de in het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ beschreven opgaven al in 2019 van de kant te kunnen komen. De structurele uitwerking landt in de begroting 2020 en het hierin opgenomen meerjarenperspectief (2021-2023). De hoogte van het incidentele knelpuntenbudget bedraagt € 900.000. Dit incidenteel knelpuntenbudget betreft de onderdelen bedrijfsvoeringen, energietransitie en overige opgaven.

Reserves

Saldireserve

2019

Stand 31 december 2017

20.950

Voorstel resultaatsbestemming 2017

28.057

Mutaties 2018

2.941

Toevoeging egalisatiereserve

1.771

Onttrekking frictiebudget nieuwe coalitieakkoord

-900

Voorstel onttrekking t.b.v. Nieuwe Hollandse Waterlinie

-1.777

Stand Najaarsrapportage 2019

51.042

Als uitgangspunt is de stand van de reserve per 31 december 2017 aangehouden. Hierbij hebben we rekening gehouden met de mutaties van 2018 die bekend waren met het vervaardigen van deze Najaarsrapportage en de resultaatsbestemming 2017.
De ingediende motie bij de Kadernota 2020 om de egalisatiereserve (huidig saldo € 1.771.000 volgens Voorjaarsnota 2019) op te heffen en toe te voegen aan de saldireserve is in deze Najaarsrapportage verwerkt.

In deze Najaarsrapportage wordt voorgesteld om € 1.000.000 toe te voegen aan de reserve weerstandsvermogen ter dekking van de risico's bij het Energie Fonds Utrecht,  € 1.777.000 te onttrekken uit de Saldireserve ten behoeve van de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De reserve Masterplan Soesterberg wordt opgeheven wegens oplevering van het project. Voorgesteld wordt om volgens het instellingsbesluit € 937.000 te storten in de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma.
Ten slotte is ook motie 49 bij de Kadernota 2020 om de Egalisatiereserve (huidig saldo € 1.771.000) op te heffen en toe te voegen aan de Saldireserve is in deze Najaarsrapportage verwerkt.

Nieuwe Hollandse Waterlinie € 1.777.000
In de vorige coalitieperiode werd als systematiek gehanteerd om 1/3 deel van het rekeningresultaat toe te voegen aan deze reserve. Deze afspraak is basis geweest voor het opstellen van de begroting 2019 voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).  Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2017 is van deze afspraak echter afgeweken en is het volledige resultaat in de saldireserve gestort. Hierdoor is echter het saldo van de reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) onvoldoende om de uitgaven van 2019 te dekken.
Aangezien er nu sprake is van een verwacht tekort, wordt nu voorgesteld om een bedrag van € 1.777.000 vanuit de saldireserve te onttrekken en te doteren aan de reserve Nieuwe Hollandse waterlinie.

Reserve Weerstandsvermogen

2019

Stand 31 december 2017

28.616

Resultaatsbestemming 2017: risico vervuiling Soesterberg

200

Mutaties 2018

1.000

Toevoeging Najaarsraportage 2019: risico's Energiefonds

1.000

Stand Najaarsrapportage 2019

30.816

Voorstel storting € 1 miljoen reserve weerstandsvermogen
In de Voorjaarsnota is aangegeven dat bij de Najaarsrapportage een voorstel tot storting van € 1 miljoen aan de reserve weerstandsvermogen zal worden gedaan. Dit is ter afdekking van de risico's bij het Energie Fonds Utrecht. Na instemming zal deze storting plaatsvinden bij de jaarrekening 2019 en de verwachting is dat dit opgevangen kan worden binnen het programma Economie en energie.

Egalisatiereserve Alg. uitkering provinciefonds en MRB

2019

Stand Voorjaarsnota 2019

1.771

Opheffing reserve en toevoegen aan saldireserve

-1.771

Stand Najaarsrapportage 2019

-

Voorstel opheffing egalisatiereserve Algemene uitkering en motorrijtuigenbelasting
Bijstellingen van de ramingen over het lopende begrotingsjaar van zowel de algemene uitkering provinciefonds als  opcenten motorrijtuigenbelasting, worden niet meer toegevoegd en onttrokken aan de egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en opcenten motorrijtuigenbelasting.
De egalisatiereserve wordt in deze najaarsrapportage 2019 opgeheven en het resterend saldo wordt toegevoegd aan de algemene saldireserve conform de aangenomen motie bij de kadernota 2020 (PS2019PS19_motie49).

Samenvatting

Overzicht van het effect op de bijgestelde begroting (na NJR2019)

Begroting na VJR2019

Bijstelling Najaarsrapportage

Bijgestelde begroting

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Ruimtelijke ordening

15.488

1.600

-1.229

-1.600

14.259

0

Landelijk gebied

54.402

3.631

1.709

56.111

3.631

Bodem, water en milieu

20.089

4.268

1.923

2.294

22.012

6.562

Economie en energie

20.482

63

-3.384

413

17.098

476

Bereikbaarheid (excl. OV)

95.303

4.664

-23.454

71.849

4.664

Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

164.780

116.593

3.981

168.761

116.593

Cultuur en erfgoed

21.841

2.293

593

50

22.434

2.343

Bestuur en middelen

17.939

2.873

200

18.139

2.873

Overhead

48.848

7.144

145

48.993

7.144

Totaal programma's en overhead

459.172

143.129

-19.516

1.157

439.656

144.286

Algemene middelen

3.017

251.643

-1.877

-3.894

1.140

247.749

Totaal begroting voor reserves

462.189

394.772

-21.393

-2.737

440.796

392.035

Mutaties reserves

48.784

114.022

37.735

17.733

86.519

131.755

Begrotingssaldo

510.973

508.794

16.342

14.996

527.315

523.790

ga terug