Najaarsrapportage 2019

Bijlage 2: Staat van begrotingssubsidies

Bijlage 2: Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2019-2022
Wijzigingen

Progr.

Omschrijving

Bedrag

2019

2020

2021

2022

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

-

2

Landelijk gebied

322

31

-

-

Gemeente Ronde Venen, Groen doet goed

17

Natuurcentrum Gorinchem, Groen doet goed Leerdam

7

Natuur en Milieufederatie Utrecht , Voucherregeling Beleef en bewonder

150

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Scholing en kennisvergroting Groene Vrijwilligers

16

31

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurwerkdag

15

Staatsbosbeheer, voorbereiding PAS maatregelingen

117

3

Bodem, water en milieu

1.600

-

-

-

Waterschap HDSR, Klimaat snelle landbouw

1.600

4

Economische ontwikkeling

212

-

-

-

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

50

Regio Foodvalley, Project gezonde leefomgeving

80

Stichting Foodvalley.nl, Platform Sport en Voeding

20

MKB Doorgaan Utrecht

30

Cirkelstad

5

Alliantie Cirkelregio Utrecht

27

5

Bereikbaarheid

1.936

1.732

1.135

2.128

Gemeente Soest: Verbeteren doorstroming OV Soest - Baarn – Hilversum

101

-

-

-

Gemeente Zeist: Fietstunnels N237 Utrechtseweg Zeist

700

1.400

-

-

Gemeente Soest: Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder

-

200

75

75

Gemeente Soest :Incidentmanagement N221 Soest

10

7

7

21

Gemeente Soest: Verkeersplan Soest-Zuid

-

-

-

475

Gemeente Baarn: Fietspad Koningsweg Soest (N221) – Hilversumsestraatweg (N415)

-

100

400

-

Gemeente Soest: Fietspad Peter van den Breemerweg, Soest – Middelhoefseweg, Amersfoort

-

20

20

920

Gemeente Soest: Fietskluizen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid

125

5

5

10

Gemeente Soest: Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort

-

-

100

100

Gemeente Soest: Directe fietsverbinding Soest-Soesterberg

-

-

528

528

Gemeente Nieuwegein: Kwaliteitsimpuls OV-knoop Nieuwegein-City

1.000

5

Bereikbaarheid Openbaar vervoer

2.250

Gemeente Utrecht: Bijdrage infra-aanpassingen

950

Gemeente Houten: Bijdrage infra-aanpassingen

550

Gemeente Stichtse Vecht: Bijdrage onderzoekskosten infra-aanpassingen

25

Gemeente Nieuwegein: Bijdrage infra-aanpassingen

250

Gemeente Ijsselstein: Bijdrage infra-aanpassingen

50

Gemeente Veenendaal: Bijdrage infra-aanpassingen

250

Gemeente Amersfoort: Bijdrage infra-aanpassingen

150

Gemeente Vijfheerenlanden: Bijdrage infra-aanpassingen

25

6

Cultuur en erfgoed

70

-

-

-

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Archeo Brigade

20

Slot Zuylen

35

Monumentenwacht Utrecht

15

7

Bestuur en middelen

-

-

-

-

Totaal

6.390

1.763

1.135

2.128

Toelichting aanpassing staat van Begrotingssubsidies

Landelijk gebied

Gemeente Ronde Venen, Natuurcentrum Gorinchem, Groen doet goed

Betreft bijdragen voor projecten die tot doel hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in de natuur te brengen. Deze aanpak is een uitwerking van pijler 3 “Beleven en betrekken” van de Natuurvisie.

Natuur en Milieufederatie Utrecht, Voucherregeling
Betreft een projectsubsidie, aan te wenden voor de uitgifte van vouchers ter waarde van € 500 of € 1.000 per stuk, waarmee groene initiatieven van bewoners- en vrijwilligersgroepen gestimuleerd worden.

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Scholing en kennisvergroting Groene Vrijwilligers
Betreft een aanvulling op de exploitatiesubsidie voor de ondersteuning van vrijwilligers, vanwege een toename van het aantal vrijwilligers en hogere eisen m.b.t. veiligheid en kwaliteit.

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurwerkdag
Bijdrage voor de coördinatie en facilitering van de Natuurwerkdag 2019. In de provincie Utrecht nemen ruim duizend bewoners deel aan dit laagdrempelige evenement, dat door vrijwilligers en eigenaren (privépersonen en terreinbeheerders) op zo'n 50 locaties wordt georganiseerd. Het is een initiatief waarmee veel mensen gestimuleerd worden om actief te worden in natuur- en landschapsbeheer.

Staatsbosbeheer
Bijdrage voor de voorbereiding voor en begeleiding van de uitvoering van PAS-maatregelen in de Natura 2000 gebieden Kolland-Overlangbroek, Binnenveld, Rijntakken en De Horde in de periode 1 jan 2018 t/m 31 december 2019

Bodem, water en milieu

Klimaat slimme landbouw
De provincie Utrecht heeft  in december 2018 van het ministerie van LNV een decentrale uitkering ontvangen in het provinciefonds van  € 1,6 mln. Dit bedrag is afkomstig uit de Klimaatenveloppe 2018 voor de aanpak van bodemdaling. LNV heeft het geld  gelabeld aan het project  Klimaat slimme landbouw in het veenweidegebied Groene Hart van het waterschap HDSR. Het project heeft als doel om veenoxidatie te beperken en CO2 uitstoot te beperken o.a. door het aanleggen van onderwaterdrainage en ontwikkelen van natte teelten.  De provincie Utrecht zal de beschikbare middelen in 2019  via een begrotingssubsidie beschikbaar stellen aan het waterschap.  Over de resultaten en verantwoording zijn afspraken gemaakt met het ministerie van LNV en HDSR. 

Economie

Living Lab Regio Foodvalley Circulair
Bijdrage aan een samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Aanvrager: Regio FoodValley

Regio FoodValley - Project gezonde leefomgeving
Aanpak luchtkwaliteit o.b.v. Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. Verminderen van de bijdrage van de veehouderij op de lokale luchtvervuiling, teneinde een gezonde leefomgeving passend bij het gebied te bereiken.

Stichting FoodValley.nl - Platform Sport en Voeding
Het opstellen van een brede inventarisatie van de aansluiting bij het onderwerp “Sport en Voeding” binnen Provincie Utrecht.

MKB Doorgaan Utrecht
Het uitvoeren van een pilot voor de ondersteuning van ondernemers waarbij binnen de projectperiode minimaal 15 en maximaal 25 ondernemers uit de provincie Utrecht worden ondersteund met onafhankelijk advies en een warme doorverwijzing naar de meest geëigende specialistische partij die de ondernemer kan helpen bij de oplossing van zijn vraagstuk(ken).

Cirkelstad
Op Building Holland 2019, het innovatie-event voor de bouw, worden site-events georganiseerd. Eén daarvan gaat over de circulaire (bouw)economie en de rol van de provincie. De provincie ondersteunt, in samenwerking met Cirkelstad, dit initiatief met een financiële bijdrage van € 5.000.

Alliantie Cirkelregio Utrecht
De Alliantie Cirkelregio Utrecht richt zich op het bevorderen van de circulaire economie onder het motto “Utrecht 2050, circulaire topregio”. Ter ondersteuning van de alliantie zijn door de provincie wethouders benaderd om op te treden als regionaal ambassadeur Circulaire Economie. In dat kader is de Alliantie een subsidie verstrekt van € 27.100.

Bereikbaarheid

Verbeteren doorstroming OV Soest - Baarn – Hilversum

Met de subsidie aan de gemeente Soest worden twee nieuwe bushaltes met fietsenstallingen aangelegd aan weerzijden van de Koningsweg te Soest. Syntus introduceerde in de dienstregeling 2017 een nieuwe spitsbus tussen Bunschoten, Baarn, Soest en Utrecht Science Park (lijn 272). De lijn is succesvol en wordt tot nu toe jaarlijks uitgebreid met extra ritten. Binnen Soest volgt lijn 272 de route van buurtbus 573. De bussen rijden door de woonwijk Smitsveen. Daar bedient de spitsbus drie haltes die relatief dicht bij elkaar liggen. Een centrale halte langs de Koningsweg is voor reizigers uit Smitsveen nog steeds goed bereikbaar, maar is ook interessant voor reizigers in Overhees. De verwachting is een verdere toename van het aantal busreizigers naar Utrecht Science Park. De bus wordt met een route via de Koningsweg ook sneller en daarmee interessanter voor doorgaande reizigers die vanuit Baarn, Soestdijk-’t Hart of Boerenstreek in de bus zitten.

Fietstunnel N237 Utrechtseweg in Zeist

Met het verstrekken van een subsidie aan de gemeente Zeist wordt de aanleg van een fietstunnel ten westen van het kruispunt Utrechtseweg/De Dreef/Kromme-Rijnlaan in Zeist gerealiseerd. Het UVVB van 8 okt. 2014 heeft ingestemd met de realisatie van twee fietstunnels waaronder een tunnel op het kruispunt aan de Utrechtseweg. Het uitwerken van deze fietstunnel heeft er toe geleid dat nu een andere locatie wordt voorgesteld dan eerder was voorzien. Reden, op deze locatie zullen meer fietsers deze tunnel gebruiken. Bij het opstellen van het op 8 oktober 2014 geaccordeerde uitvoeringsplan was aanleg van deze tunnel voorzien bij het Herman Jordan college. Echter tijdens het in 2015 uitwerken van de Beter Benutten Vervolg opdracht voor aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Utrechts Science Park (USP) en Zeist kwam de vraag op tafel of deze fietstunnel-locatie wel de meest geschikte is. Op basis van fietstellingen en onderzoek wordt nu voorgesteld om fietstunnel 2 aan te leggen ten westen van het kruispunt Utrechtseweg/ De Dreef/ Kromme-Rijnlaan in Zeist.

Directe fietsverbinding Soesterberg, schakel Soest-West/Den Dolder

De subsidie aan de gemeente Soest wordt ingezet voor het realiseren van een nieuw fietspad over het Park Vliegbasis tussen de fietsverbinding Soest-Soesterberg, het Nationaal Militair Museum en de Verlengde Paltzerweg. Tevens wordt een fietsstraat in beton op een deel van de Verlengde Paltzerweg gerealiseerd. Vanwege de vliegbasis Soesterberg was er sprake van een grote omrijdafstand voor fietsers. Met het wegvallen van deze barrière ontstaan er verschillende kansen voor kortere verbindingen. Naast het uitvoeringsvoorstel voor een directe fietsverbinding tussen Soest en Soesterberg/Zeist stellen we voor om deze ook te verbinden met een schakel naar Soest-West/Den Dolder. Dit biedt ook meerwaarde voor het gebruik van de eerstgenoemde verbinding. Daarmee ontstaat een totaal fietsnetwerk waarbij Park Vliegbasis de spil vormt in een nieuw fietsnetwerk tussen Soest, Soesterberg, Zeist en Den Dolder.

Incidentmanagement N221 Soest
De subsidie aan gemeente Soest wordt verstrekt om incidentmanagement toe te passen op de N221. In 2016 stelde het UVVB een uitvoeringsvoorstel vast voor het Verkeersplan Soest-Zuid. In het uitvoeringsvoorstel staat dat een restbudget gereserveerd blijft voor eventuele vervolgvoorstellen binnen dit project, die bijvoorbeeld kunnen volgen uit de participatie of het nader onderzoek naar busroutes. In dit kader vroeg busvervoerder Syntus om het netwerk van incidentmanagement uit te breiden. Met name op de route tussen Soest en Amersfoort heeft de bus bij incidenten geen alternatieve route. Buslijn 70 rijdt in de spits met 8 bussen per uur per richting. De N221 is een regionale route tussen Soest en Amersfoort. Er rijden bijna 20.000 motorvoertuigen per etmaal. Incidenten op deze weg zorgen voor grote verstoringen in het netwerk en forse vertragingen voor busreizigers. De aanpak daarvan past binnen de doelstelling van het Verkeersplan Soest-Zuid en draagt bij aan ‘minder hinder’ tijdens de uitvoeringsfase van dit project.

Verkeersplan Soest Zuid
De subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Soest ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming voor autoverkeer en bussen op de route van de N221 door Soest-Zuid. Daarnaast staat een kwaliteitsimpuls voor het stationsgebied Soest-Zuid centraal.

Fietspad Koningsweg Soest (N221) – Hilvesumsestraatweg (N415)
Met de subsidie aan gemeente Baarn wordt bijgedragen aan een nieuw aan te leggen fietspad Koningsweg Soest – Hilversumsestraatweg. De fietsafstand tussen de bebouwde kom van Soest en de bebouwde kom van Hilversum is met ca. 7,5 km op dit moment de kritieke grens die in de regel door fietsers nog net als acceptabel voor woon-werkverkeer wordt ervaren. Het grootste deel van de fietsers moet nog enkele kilometers verder fietsen tussen zijn/haar herkomst en bestemming. De fietsroutes van Soest naar Hilversum lopen in de huidige situatie langs de provinciale wegen (langs Paleis Soestdijk en de Hilversumsestraatweg) en via recreatieve fietsroutes langs Lage Vuursche. Ook de recreatieve fietsroutes kennen grote omrijdafstanden. Daarom zijn de huidige fietsroutes onvoldoende aantrekkelijk en worden ze minimaal voor woon-werkverkeer gebruikt. Met een nieuw solitair fietspad tussen het kruispunt Koningsweg-Biltseweg N234 en Hilversumsestraatweg N415 kan de route aanmerkelijk worden verkort waardoor substitutie-effect wordt bereikt van vervoerswijze auto naar fiets.

Fietspad Peter van den Breemerweg, Soest – Middelhoefseweg, Amersfoort
De subsidie aan de gemeente Soest wordt verstrekt voor het aanleggen van een nieuw fietspad tussen van den Breemerweg in Soest en Middelhoefsweg in Amersfoort. Met de nieuwe verbinding wordt het recreatieve fietsnetwerk versterkt en vormt een aantrekkelijke verbinding tussen het polderlandschap nabij de Peter van den Breemerweg en het bosgebied nabij de Barchman Wuytierslaan. Dit is een kwalitatieve verbetering omdat in de huidige situatie de verbinding loopt door een onaantrekkelijk industriegebied (De Birkt) en langs de drukke Amsterdamseweg (N199). Hierdoor mag er van uitgegaan worden dat boven op de aantallen fietsers voor woon- werkverkeer, ook veel recreatieve fietsers van deze verbinding gebruik zullen maken.

Fietskluizen voor bewaakt dagstallen bij station Soest-Zuid
De subsidie aan de gemeente Soest wordt verstrekt ten behoeve van het plaatsen van 16 e-kluizen fietskluizen bij station Soest-Zuid. Bij station Soest-Zuid is weinig ruimte om fietsen veilig te stallen. Dit leidt tot ergernis bij de fietsende reiziger, een rommelig stationsgebied en mogelijk weerstand van niet-fietsende reizigers om  de trein te gebruiken. Op station Soest-Zuid staan 48 kluizen die op basis van een jaarabonnement worden verhuurd. De vraag  naar de NS-fietskluizen is groot: van de 48 kluizen zijn alle werkende kluizen (46) verhuurd. Uit een recent uitgevoerde online poll blijkt dat er aanvullende behoefte is aan e-kluizen die per dag kunnen worden gehuurd.

Snelfietsroute F28 Utrecht-Amersfoort  
Met de subsidie aan gemeente Soest wordt een snelfietsroute tussen Amersfoort en Utrecht gerealiseerd langs de spoorlijn Amersfoort – Utrecht. De provincie en gemeenten Amersfoort, Soest, De Bilt, Zeist en Utrecht trekken daarin samen op. Deze route loopt in de gemeente Soest van de gemeentegrens met Amersfoort over de Monnikenboschweg, kruist de Soesterbergsestraat (N413), langs Soestduinen, verder over De Beaufortlaan, over het spoor en langs de zuidzijde van het spoor verder langs het ecoduct waar het in de gemeente Zeist vervolgt.

Directe fietsverbinding Soest-Soesterberg  
Met de subsidie aan gemeente Soest wordt een volwaardige, comfortabele en veilige fietsroute aangelegd over de vliegbasis tot in het dorp Soesterberg die 24 uur per dag toegankelijk is.
Vanwege de vliegbasis Soesterberg was er sprake van een grote omrijdafstand voor fietsers. Fietsers tussen Soest en Soesterberg/Zeist volgden de provinciale wegen. Met het verdwijnen van de vliegbasis lag er een kans om deze fietsroute te verkorten. Binnen het programma VERDER is daarom het project directe fietsverbinding Soest-Soesterberg opgenomen. Dit project wordt in een aantal tranches uitgevoerd. Via bestaande verhardingen op de vliegbasis is het voor fietsers al mogelijk om de vliegbasis te doorkruisen (Wethouder Lemmenpad). Dit is een tijdelijke oplossing. De provincie legde daarnaast vanuit VERDER al een ongelijkvloerse kruising met de N237 aan (verdiepte ligging).
Kwaliteitsimpuls OV-knoop Nieuwegein-City  
Gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht willen samen investeren in een hoogwaardige uitstraling van het busstation in de vorm van een hoogwaardige overkapping. Dit om enerzijds het openbaar vervoer een extra stimulans te geven en anderzijds een impuls te geven aan een hoogwaardige binnenstedelijke ontwikkeling. Provinciale Staten hebben op 5 november 2018 besloten € 1 miljoen bij te dragen aan de overkapping van het busstation, onder de voorwaarde dat deze wordt voorzien van een energiedak.
Het gaat om een eenmalige subsidiebeschikking vooruitlopend op een nog op te stellen subsidieregeling voor OV-knooppunten die na vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Knooppunten dit najaar zal worden opgesteld.
Bereikbaarheid Openbaar vervoer
Bijdrage infra-aanpassingen in Utrecht t.b.v. vervoerplannen U-OV en Syntus 2020
Bijdrage realisatie van haltes Zamenhofdreef, Burgemeester van Tuyllkade, Griffioenlaan, Douwe Egberts en Rubenslaan. Aanpassing van haltes Vaartsche Rijn, Janskerkhof, Veldzicht, Majellapark en Van Koetsveldstraat. De aanpassingen zijn nodig voor uitvoering van de vervoerplannen U-OV en Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Houten t.b.v. vervoerplan U-OV 2020
Bijdrage realisatie van twee haltes op De Rede voor buslijn 47. De nieuwe haltes zorgen voor ontsluiting van bedrijventerreinen De Honen en De Boten t.b.v. vervoerplan U-OV 2020.

Bijdrage onderzoekskosten infra-aanpassingen in Stichtse Vecht t.b.v. vervoerplannen U-OV en Syntus 2020
Bijdrage voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe halte op de Sweserengseweg voor de buslijnen 32 en 120 t.b.v. vervoerplannen U-OV en Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Nieuwegein t.b.v. vervoerplannen U-OV 2020
Bijdrage realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel en haltes op de Waterliniedok, die nodig zijn voor een toekomstvaste OV-bediening van ontwikkellocatie Het Klooster met buslijnen 44 en 46 vanaf U-OV vervoerplan 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in IJsselstein t.b.v. vervoerplan Syntus 2020
Bijdrage realisatie van een halte voor buslijn 195 op de Baronieweg t.b.v. vervoerplan Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Nieuwegein t.b.v. vervoerplan Syntus 2020
Bijdrage realisatie van haltes voor de nieuwe route van buslijn 87 t.b.v. vervoerplan Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassingen in Amersfoort t.b.v. vervoerplan Syntus 2020
Bijdrage realisatie van twee haltes en aanpassingen van haltevoorzieningen in Amersfoort voor de buslijnen 8 en 9 t.b.v. vervoerplan Syntus 2020.

Bijdrage infra-aanpassing in Vijfheerenlanden t.b.v. vervoerplan U-OV 2020
Bijdrage realisatie van een nieuwe halte in Hoef en Haag voor buslijn 44 t.b.v. vervoerplan U-OV 2020.

Cultuur en erfgoed
Landschap Erfgoed Utrecht - Archeo Brigade
Met de subsidie wordt een pilotproject uitgevoerd, gericht op het behoud en behoud en beheer van archeologische vindplaatsen – met name grafheuvels - door vrijwilligersploegen.

Slot Zuylen
De noodsteun aan Slot Zuylen betreft een subsidie om de ontstane exploitatietekorten te dekken. Daarbij wordt op basis van bestuurlijk overleg samen opgetrokken met gemeente Stichtse Vecht. Aan deze noodsteun zijn stringente voorwaarden verbonden, gericht op professionalisering van de bedrijfsvoering. Reden om deze noodsteun te verlenen is niet alleen de langjarige verantwoordelijkheid van de provincie voor Slot Zuylen, maar ook het perspectief van de ontwikkeling van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea tot een shared service organisatie in 2020.

Monumentenwacht Utrecht
Het betreft een bijdrage ten behoeve van de opleiding van de Monumentenwachters in duurzaamheid.

ga terug